Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kur Otomasyon Sosyal Sorumluluk Politikası,

Kur Elektrik San.ve Tic.Ldt.Şti.  sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan

Kur Elektrik San.ve Tic.Ldt.Şti. Şti, içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

İnsan Hakları: İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Kur Elektrik San.ve Tic.Ldt.Şti. Şti olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız, en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

1- Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi: Çocuk ve genç personel çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında personel çalıştırmamayı taahhüt eder, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği zorunlu staj yapma zorunluluğu bulunan mesleki ve teknik birimler öğrencilerine her imkanlar tanınır. Firmamız usta öğreticileri tarafından uygulama eğitimi verilir ve stajları tamamlatılır.

2- İstek dışı/zorla çalıştırılmanın önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında, kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam ettirmeyi, Çalışanların uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmasını,

3- İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması: En az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlamayı, sağlığını korumayı ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeyi, Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutmayı, En az yasalar, uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve direktifler çerçevesinde iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ormanının oluşturulmasını, çalışanların ruhen, bedenen, sosyal ve psikolojik açıdan tam iyilik halinde olmalarını sağlamak amacı ile iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeyi, Tehlike ve Risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesiyle proaktif bir bakış açısı ile önlemlerin alınması ve tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılımını sağlamayı,

4- Ayrımcılığın önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak istihdam ettirmeyi,

6- Disiplin/kötü muamele ve tacizin önlenmesi (Mobbing): Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

7- Çevrenin Korunması: Her türlü faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinci ile yönetmekteyiz. Yürürlükteki çevre mevzuatına ve müşterilerimizin çevre konusundaki şartlarına uyarak doğayı korumayı, kirlenmesini önlemeyi ve kaynağında azaltarak doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına destek sağlamayı,

8- Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,

9- Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler mantığıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği & çevre koruma bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenleyerek, çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişmesi sağlamayı,

10- Tedarikçilerle ilişkiler: Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

İnsan Kaynakları Direktörü

Menü